سه شنبه, 28 مرداد 1399 06:26

آغاز عملیات ساماندهی و شیب بندی حیاط کاخ هدیش در تخت جمشید

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از آغاز عملیات ساماندهی و شیب بندی حیاط کاخ هدیش در تخت جمشید خبرداد.

حمید فدایی افزود: موضوع هدایت و دفع آب‌های سطحی در حیاط کاخهدیشاز برنامه‌های مهم این پایگاه بوده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این برنامه در چند هفته گذشته و همزمان با برنامه فصل چهارم کاوش در آبراهه‌های تخت جمشید آغاز شده، بیان کرد: مسدود بودن دریچه اصلی هدایت آب‌ها در حیاط کاخهدیشو همچنین عدم شیب بندی مناسب در هدایت آب‌ها به درون دیگر دریچه‌های موجود کاخ، باعث بروز مشکلات به هنگام بارندگی شده بود که دشواری تردد بازدیدکننده به دلیل آبگیر شدن محوطه حیاط و فرسایش در بخش‌های سنگی از جمله این مشکلات بوده است.

وی افزود: بجز موضوع بازگشایی دریچه اصلی هدایت آب‌های سطحی در حیاط کاخ که با همکاری دفتر فنی و نظارت گروه باستان شناسی پایگاه و هیأت مستقر کاوش آبراهه‌ها انجام شد، تعمیر و اجرای مجدد دیواره‌های شیشه‌ای مقابل کاخهدیشنیز از برنامه‌های اجرا شده در جهت ساماندهی بهتر این مکان بوده است.

همچنین علی تقوی، کارشناس دفتر فنی پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، عملیات ساماندهی و شیب بندی این حیاط را در راستای دفع و هدایت آب‌های سطحی بسیار ضروری دانست و در اینبارهگفت: با توجه به ساختار معماری تخت گاه و وجود آبراهه‌ها و دریچه‌های دفع آب‌های سطحی، ساماندهی این تأسیسات زیربنایی و شیب بندی‌های مربوط به محوطه‌های موجود در این مجموعه جهانی را اقدام ضروری دانست و با تاکید بر اینکه عملیات ساماندهی و شیب بندی می‌تواند به حفاظت بهتر از این آثار منحصر به فرد منجر شود، این فرآیند را مطلوب توصیف کرد.

وی افزود: برنامهریزیهاو طرح‌های مربوط به این عملیات از سال‌ها پیش با بهرهگیریاز ظرفیت‌های شورای فنی و مصوبه این شورا برای اقدام در این زمینه، در دستور کار دفتر فنی قرار گرفت که با همکاری گروه باستان شناسی این مجموعه، عملیات اجرایی آن هم اکنون با توجه به اولویت‌های پایگاه، آغاز شده است.