دوشنبه, 21 مهر 1399 11:31

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید خبر داد: پایان فصل چهارم کاوش آبراهه‌های تخت‌جمشید

مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید گفت: فصل چهارم کاوش آبراهه‌های تخت جمشید، با هدف بازگشایی بخش جنوبی آبراهه‌ی خاوری دروازه‌ی ناتمام انجام و طی آن با ایجاد کارگاه‌هایی در محل دیوار جنوبی تخت‌گاه، حیاط خاوری کاخ آپادانا و حیاط شمالی کاخ هدیش، این قسمت‌ها نیز کاوش شد.

حمید فدایی یکشنبه ۲۰ مهر به خبرنگاران گفت: فصل چهارم کاوش آبراهه‌ها در ادامه فصل قبلی و در بخش شرقی دروازه نیمه تمام متمرکز و با کاوش بخش عمده ای از مسیر مسدود آبراهه ها همراه بود و در نتیجه آن انتظار می رود موضوع هدایت و دفع آب های سطحی در این بخش از تختگاه به خوبی انجام شود.

فدایی با اشاره به کشف بقایایی از اسکلت‌های حیوانی و انسانی در این مرحله از کاوش‌ها که منجر به ایجاد ظرفیتی جدید در مطالعات رویدادهای دوره هخامنشی شده است، گفت: در این فصل شاهد بازگشایی و مرمت تعدادی از دریچه‌های مسدود شده آبراهه‌ها بودیم که مهمترین آنها دریچه آبراهه محوطه شرقی کاخ آپادانا و حیاط شمالی کاخ هدیش بود.

سرپرست گروه کاوش آبراهه‌های تخت‌جمشید نیز گفت: سال ۱۳۹۶ و در جریان فصل سوم کاوش، در محل دریچه‌ی A آبراهه‌ی خاوری دروازه‌ی ناتمام به تراکمی از اسکلت‌های انسانی و حیوانی برخورد و این موضوع باعث شد تا در آن زمان با توجه به محدودیت فضای آبراهه و کند شدن روند کار، عملیات به جای قسمت جنوبی، به سمت شمال آبراهه هدایت شود.

علی اسدی گفت: کاوش فصل سوم در این قسمت تا فاصله‌ی ۳۳.۵ متری ادامه یافت و نهایتا با شناسایی یک اسکلت کامل انسانی به پایان رسید، اما پایان یافتن زمان مجوز کاوش، کار به فصل چهارم موکول شد.

اسدی با اشاره به فعال شدن چندین کارگاه به صوررت همزمان در فصل چهارم کاوش، گفت: با توجه به تجربه‌ی فصل سوم، پیش‌بینی می‌شد که در مسیر یکی از آبراهه‌ها به اسکلت‌های انسانی و جانوری برخورد کنیم و با هدف جلوگیری از کند شدن کار و از دست دادن زمان، کارگاه دیگری در فاصله ۴۰ متری کارگاه اول ایجاد و فعال شد.

کشف چهره تراشیده انسان و ۱۰ اسکلت انسانی و حیوانی

او با اشاره به اینکه اسکلت‌های جدید در محل جنوب دریچه A پیدا شد، گفت: علاوه بر این اسکلت‌ها در روزهای پایانی کاوش یک چهره انسانی تراشیده شده بر روز زائده‌ی صخره‌ای دیواره‌ی شرقی کارگاه شناسایی شد که در نوع خود جالب توجه بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز همچنین از انجام عملیات استحکام بخشی دیواره و کف کارگاه ایجاد شده بر روی دیوار تختگاه خبر داد و در خصوص مهمترین نتایج حاصل از این کاوش، به بازگشایی بیش از ۴۰ متر از مسیر جنوب آبراهه‌ی خاوری دروازه‌ی ناتمام، شناسایی بقایای ۹ اسکلت انسانی و ۱ اسکلت حیوانی، شناسایی یک چهره‌ی انسانی تراشیده شده بر دیواره‌ی شرقی آبراهه‌ی خاوری دروازه ناتمام، آشکارسازی بخش بیشتری از نمای دیوار جنوبی تختگاه و یافت قطعات متعدد نقش برجسته و دیگر اجزای کاخ‌های آن، بازگشایی دریچه‌ی هخامنشی مسدود شده بر روی آبراهه‌ی حیاط خاوری کاخ آپادانا، بازگشایی دریچه ی هخامنشی مسدود شده بر روی آبراهه  حیاط شمالی کاخ هدیش، اشاره کرد.